Mevzuat ve Yönetmelikler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ VE BİYOMALZEMELER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Amacı; Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ile yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendinin (2) numaralı  alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

             d) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

             e) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; nanobilim ve biyomalzemeler alanlarında ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurmak, yüksek düzeyde araştırmalar yapmak, yeni teknolojiler geliştirmek, üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının yüksek öğrenim düzeyinde ihtiyacı olan uzman araştırmacılar yetiştirmek, pazarın talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarım geliştirmek, Türkiye’nin sanayici ve girişimcilerinin ileri teknolojilere dayalı her türlü ürün, süreç ve malzeme bilgisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve Merkez imkanlarını kullanarak yüksek lisans/doktora öğrencilerinin bilimsel-teknolojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek, yetiştirmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek ve önerilerde bulunmaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1)  Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a)  Nanoteknoloji ve biyomalzemeler ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

             b) Nanoteknoloji ve biyomalzemeler ile ilgili çalışmalara ve aynı zamanda ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak,

             c) Nanoteknoloji ve biyomalzemeler eğitimi ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

             ç) Nanoteknoloji ve biyomalzemeler ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bu konuda koordinasyon ve araştırmalar yapmak,

             d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre nanoteknoloji ve biyomalzemeler konularında danışmanlık, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak,

             e) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurtdışında ve yurtiçinde dergilerde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu,

             ç) Çalışma grupları ve uygulama birimleri.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevinden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere,  Müdürün önerisi üzerine  Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir.  Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

             ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

             d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

             e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

             f) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

             g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna danışmanlık yapmak,

             ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitenin teknik eğitim fakültesi,  tıp fakültesi, fen edebiyat fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi ve teknik bilimler veya sağlık meslek yüksekokulu öğretim elamanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim elemanı olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.      

             (2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile toplanır ve Müdür tarafından sunulan konuları karara bağlar. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona ermeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyenin/üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üye/üyeler görevlendirilir. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

             (3) Yönetim Kurulu; ayda en az iki defa, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür, gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. 

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

             b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

             c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

             ç) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin sağlık, teknik eğitim, mühendislik, tıp, fen bilimleri alanlarında görev yapan kadrolu öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Rektörce görevlendirilen en az on en çok yirmi kişiden oluşur.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

             b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

             Çalışma grupları ve uygulama birimleri

             MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve verimliliğini arttırmak üzere çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu sayfa Nanotechnology and Biomaterial Research and Implementation Centre tarafından en son 12.05.2015 09:05:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM